Registr oznámení

Aktuality

16.9.2015

Registr oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta a místostarosta, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou. Oznámení se podávají pouze na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb

Zájemci o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

1. navštívit osobně evidenční orgán, který je v případě Obecního úřadu Bečice starosta
2. předložit občanský průkaz, vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost, která obsahuje:
          a. jméno žadatele
          b. příjmení žadatele
          c. rodné číslo žadatele
          d. místo trvalého pobytu žadatele
3. po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno, heslo – tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě!
4. zadat udělené přístupové jméno a heslo na internetové stránce http://registr.kraj-jihocesky.cz  „přístup k registru“.

O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:

Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která

a. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 5
b. poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v oznámených v registru, nebo o osobách které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnost údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru
c. uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení podle § 17
d. neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.